Monthly Archives: กันยายน 2018

สุขจากการเรียนรู้ หนูดี เก่ง ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรน้อย ตามหลักสูตร “สุขจากการเรียนรู้ หนูดี เก่ง ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)”

อ่านต่อ

43 total views, 1 views today

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

     วันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ่านต่อ

19 total views, 1 views today

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริต และค่ายต้นแบบแห่งความดี

     วันที่ 22 กันยายน 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริต และค่ายคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านต่อ

39 total views, no views today

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

     วันที่ 24 กันยายน 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

อ่านต่อ

32 total views, 1 views today

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

อ่านต่อ

32 total views, no views today

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่การพัฒาเด็กปฐมวัย

     วันที่ 17 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

อ่านต่อ

28 total views, no views today

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

     วันที่ 13 กันยายน 2561 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

อ่านต่อ

16 total views, no views today

ประกวดราคาซื้อซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

24 total views, no views today

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ

11 total views, 1 views today