หมวดหมู่: เผยแพร่ผลงาน

ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  

ดาวโหลดแนบไฟล์

การสังเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษา

การสังเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินไม่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา

ดาวโหลดแนบไฟล์