หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”

อ่านต่อ

35 total views, no views today

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561

     วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ประจำปี 2561 ประกอบด้วยฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และคีตะมวยไทย

อ่านต่อ

55 total views, no views today

อบรมเชิงปฏิบัติการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.30 น.) นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

35 total views, no views today

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561(เวลา 09.30น.) นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานกลุ่มเครือข่าย

อ่านต่อ

36 total views, 2 views today

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ สพป.นศ.3 (เวลา 13.30 น.) ประธานการประชุมกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

36 total views, no views today

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านต่อ

26 total views, no views today

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อลดภาระงานของครู

     วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนา         เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อลดภาระงานของครู และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 103 คน วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานของครูเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป

อ่านต่อ

75 total views, 3 views today

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563

     วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง 
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

26 total views, no views today

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

33 total views, no views today

สุขจากการเรียนรู้ หนูดี เก่ง ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรน้อย ตามหลักสูตร “สุขจากการเรียนรู้ หนูดี เก่ง ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)”

อ่านต่อ

43 total views, 1 views today

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

     วันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ่านต่อ

19 total views, 1 views today