Author Archives: เยาวรัตน์ ฉายประชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.30 น.) นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561(เวลา 09.30น.) นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานกลุ่มเครือข่าย

อ่านต่อ

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ สพป.นศ.3 (เวลา 13.30 น.) ประธานการประชุมกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อลดภาระงานของครู

     วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนา         เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อลดภาระงานของครู และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 103 คน วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานของครูเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป

อ่านต่อ

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563

     วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง 
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

สุขจากการเรียนรู้ หนูดี เก่ง ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)

วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรน้อย ตามหลักสูตร “สุขจากการเรียนรู้ หนูดี เก่ง ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ(Active Learning)”

อ่านต่อ

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

     วันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริต และค่ายต้นแบบแห่งความดี

     วันที่ 22 กันยายน 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริต และค่ายคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

     วันที่ 24 กันยายน 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

อ่านต่อ