Author Archives: เกษร เพ็ชรหนูน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อรับทราบข้อราชการ แนวทางในการปฏิบัติงาน  นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมทินิดี  จังหวัดระนอง

อ่านต่อ

อบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน

เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  ในโปรแกรม School MIS

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ 

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสพล  ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ  ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ปีงบประมาณ 2560   ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดประชุมสัญจรการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา , เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดงานเปิดโลกทางการศึกษา

อ่านต่อ

โครงการประชารัฐรู้รักสามัคคี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอชะอวด  จัดกิจกรรมสัมโมทนียกถาทำบุญเลี้ยงพระ  ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

อ่านต่อ