Author Archives: เกษร เพ็ชรหนูน

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  และครูผู้ควบคุม จำนวน 415 คน 

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อ่านต่อ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายปรีชา  รักษ์ทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2560  ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

อ่านต่อ

กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และรดน้ำสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  นายสพล  ชูทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และร่วมรดน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องในวันสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายยงค์ศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ” 

อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.นศ.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

การประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ)

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางจิรา  พรหมอินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

อ่านต่อ