Author Archives: เกษร เพ็ชรหนูน

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม

เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกลุ่ม จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา : การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน   

อ่านต่อ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  และครูผู้ควบคุม จำนวน 415 คน 

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการคุณภาพอาหารนักเรียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการคุณภาพอาหารนักเรียน 

อ่านต่อ

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online 2018) ในการดำเนินงานของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online 2018) ในการดำเนินงานของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ 

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อ่านต่อ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายปรีชา  รักษ์ทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2560  ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

อ่านต่อ

กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และรดน้ำสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  นายสพล  ชูทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และร่วมรดน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องในวันสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ